petition demanding VEC to expand language access

Read petition in English

BACKGROUND

The unemployment insurance program in Virginia is operated through the Virginia Employment Commission (VEC). The VEC is a program in the Commerce and Trade Department. This petition will be presented to VEC Commissioner Ellen Hess and Secretary of Commerce and Trade Brian Ball, who are the decision-makers.

PETITION

We are calling on Commissioner Hess and Secretary Ball to use their authority to expand language options for the unemployment insurance (UI) program and the pandemic assistance programs so that limited English proficient (LEP) individuals in Asian American and other communities do not face undue barriers and inequities in the application process.

Losing employment during this crisis and having to apply for UI and pandemic assistance programs has been a serious, considerable source of stress for our communities. Virginia has made notable strides in improving access, such as expanding hours of operation and hiring more staff for the VEC. However, the lack of language access to the programs for non-English and non-Spanish speaking individuals remains a significant issue, including the:

  • online application portal;
  • phone lines at state and local field offices: it is unclear how to access telephonic interpretation services as the call automatically cuts off if the caller does not choose either the English or Spanish language options on the UI phone line; and
  • lack of written information about how to apply for UI or pandemic programs.

By language, 29% of Korean-speaking, 29% of Vietnamese-speaking, 26% of Urdu speaking, 34% of Nepali-speaking, 32% of Punjabi-speaking, 30% of Bengali-speaking, and 27% of Arabic-speaking individuals speak English less than very well in Virginia. In certain regions, there are significant numbers of Amharic-speaking LEP individuals, as well (2018 American Community Survey). The limited language options in these applications and the absence of in-language guidance makes it difficult for these communities to obtain financial support from the VEC.

Add your name to our petition to let Commissioner Hess and Secretary Ball know that language access must go beyond English and Spanish in our increasingly linguistically-diverse state of Virginia. States such as Massachusetts, Washington, and Minnesota already have a broader range of language options and/or in-language guidance to assist LEP individuals in applying for state unemployment and pandemic assistance programs. Workers, independent contractors, and small business owners are still struggling financially. This is a crucial and common-sense step that will help all of Virginia’s economically vulnerable community members to stay financially afloat as this crisis persists.

한국어 (Korean)

배경

버지니아고용위원회(Virginia Employment Commission, 이하 “고용위원회”)는 버지니아주 전체의 실업보험 프로그램을 운영하며 주 상업무역부 소속입니다. 이 청원서는 정책결정권자인 고용위원회 위원장 엘렌 헤스와 주 상업무역부 장관 브라이언 볼에게 전달될 예정입니다.

청원서

헤스 위원장과 볼 장관께 현재의 실업보험 프로그램및 코로나바이러스 정부보조금 프로그램의 언어접근성 확대를 요청하며, 이는 아시안 아메리칸및 여러 커뮤니티의 제한된 영어구사자들이 신청과정에서 언어장벽과 불평등을 겪지 않도록 하기 위해서 입니다.

커뮤니티의 여러분들이 현 위기상황에서 실업후 실업수당 신청및 코로나 구제 프로그램 신청을 하는데 많은 스트레스를 받고 있습니다. 고용위원회가 운영시간 확대와 직원 확충 등을 통해 접근성을 높이기 위해 노력해 온 것이 사실입니다만, 영어나 스페인어가 모국어가 아닌 분들은 언어접근성 문제로 다음과 같은 어려움을 호소하고 있습니다:

  1. 온라인 신청 포털;
  2. 주와 지역 사무실의 전화: 실업보험안내시스템에서 영어나 스페인어중 하나를 선택하지 않으면 그냥 통화가 자동으로 끊기기 때문에, 전화 통역 서비스를 어떻게 요청할지 모르는 문제; 그리고
  3. 실업수당이나 코로나 구제 프로그램 신청에 관한 서면 정보 부족.

버지니아 전체 주민중, 한국어 구사자의 29퍼센트, 베트남어 구사자의 29퍼센트, 우두어 구사자의 26퍼센트, 네팔어 구사자의 34퍼센트, 펀잡어 구사자의 32퍼센트, 벵갈어 구사자의 30퍼센트, 그리고 아랍어 구사자의 27퍼센트가 영어를 잘 못하는 것으로 추정됩니다. 또, 특정 지역에서는 암하릭어를 모국어로 하는 제한된 영어구사자가 상당수 있는 것으로 파악됩니다. (2018 아메리칸 커뮤니티 서베이 통계) 현재 신청과정에서 영어와 스페인어 서비스만 제공하고, 다른 언어로 정보를 제공하지 않아 커뮤니티의 많은 분들이 고용위원회를 통해 재정보조를 받는데 힘들어 하고 있습니다.

매사추세츠와 워싱턴, 미네소타등의 주에서는 제한된 영어구사자의 주 실업수당및 코로나 구제 프로그램 신청을 돕기 위해  다양한 범위의 언어 서비스 옵션은 물론 해당언어로 된 가이드를 제공하고 있습니다.

저희 청원서에 서명하셔서 헤스 위원장과 볼 장관에게 버지니아의 다양한 주민들을 위해 영어와 스페인어 이외의 다른 언어로도 서비스가 제공되어야 한다는 점을 알려 주십시오. 노동자와 독립 계약자, 소규모 비즈니스 오너등 모두가 경제적으로 힘든 나날을 보내고 있습니다. 언어접근성 확대는 버지니아의 경제적 약자들이 이 전례없는 위기에서 생계를 유지하기 위해 도움을 줄 수 있는 중요하고 상식적인 해결책입니다.

Tiếng Việt (Vietnamese)

LÝ LỊCH

Chương trình bảo hiểm thất nghiệp của Virginia được điều hành thông qua Ủy ban Việc Làm Virginia (VEC). VEC là một chương trình trong bộ thương mại. Bản kiến nghị này sẽ được trình lên tới VEC Ủy Viên Ellen Hess và Bộ Trưởng thương mại Brian Ball, những người đưa ra quyết định.

KIẾN NGHỊ NGÔN NGỮ

Chúng tôi kêu gọi Ủy Viên Hess và Bộ Trưởng Ball hãy sử dụng thẩm quyền của mình để mở rộng các sự lựa chọn ngôn ngữ cho các chương trình bảo hiểm thất nghiệp và hỗ trợ đại dịch để cho những ai không thông thảo tiếng Anh (LEP) trong cộng đồng châu Á và những cộng đồng khác không phải đối mặt với những khó khăn hoặc bất bình đẳng quá mức trong quá trình đăng ký.

Mất việc làm trong thời điểm này và phải nộp đơn Bảo hiểm thất nghiệp và hỗ trợ đại dịch là một nguồn gây căng thẳng nghiêm trọng cho cộng đồng của chúng ta. Virginia đã có những sự cố gắng đáng chú ý trong việc cải thiện quyền truy cập, giống như là mở rộng giờ hoạt động và thuê thêm nhân viên cho VEC. Tuy nhiên, việc thiếu quyền truy cập ngôn ngữ trong các chương trình cho những ai không nói Tiếng Anh và Tiếng Tây ban nha vẩn là một vấn đề quan trọng, bao gồm:

  1. thông tin ứng dụng trực tuyến;
  2. đường dây điện thoại tại văn phòng tiểu bang và địa phương ; không rõ cách truy cập thông dịch qua điện thoại tại vì cuộc gọi liền bị cắt đi nếu người gọi không chọn ngôn ngữ Tiếng Anh hoặc Tiếng Tay Ban Nha trên đường dây UI (bảo hiểm thất nghiệp); và
  3. thiếu thông tin văn bản về cách đăng ký UI (bảo hiểm thất nghiệp) hoặc chương trình đại dịch.

Theo ngôn ngữ, 29% nói tiếng Hàn, 29% nói tiếng Việt, 26% nói tiếng Urdu, 34% nói tiếng Nepal, 32% nói tiếng Bengal, 27% nói tiếng Ả Rập, điều là những người nói tiếng Anh kém hơn rất nhiều ở Virginia. Ở một số khu vực, cũng có số lượng đáng kể nói tiếng Amharic ( Khảo Sát cộng đồng 2018). Vì vậy, việc giới hạn các tùy chọn ngôn ngữ chỉ bằng Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha trong các quy trình ứng dụng đăng ký hoặc nộp đơn khiến các cộng đồng gặp khó khăn trong việc nhận hỗ trợ tài chính từ VEC.

Những tiểu bang như là Massachusetts, Washington và Minnesota đã có những lựa chọn ngôn ngữ rộng rãi hoặc sự giúp đỡ ngôn ngữ trực tuyến cho những ai nói tiếng anh không thông thảo khi đăng ký cho những chương trình thất nghiệp hoặc hỗ trợ đại dịch.

Thêm tên bạn vào đơn kiến nghị này để cho Ủy Viên Hess và Bộ Trưởng Ball biết là truy cập ngôn ngữ phải đi xa hơn Tiếng Anh và Tiếng Tây ban nha trong tiểu bang ngày càng đa dạng về ngôn ngữ Virginia này. Công nhân, nhà thầu tự do, và chủ doanh nghiệp nhỏ vẫn đang gặp khó khăn về tài chính. Đây là một bước quan trọng và thông thường sẽ giúp các thành viên trong cộng đồng và những ai mà dễ bị tổn thương về kinh tế của bang Virginia giữ vững tài chính khi cuộc khủng hoảng này kéo dài.